2019-07-11 13:01:20

Opis nieruchomości

Opis nieruchomości

2019-07-11 12:25:43

Regulamin rokowań

Regulamin rokowań


pozostałe aktualności


Zobacz

Aktualności


Regulamin rokowań

Dodano: 2019-07-11 12:25:43 Kategoria: Aktualności


Regulamin rokowań
Regulamin
rokowania po drugim przetargu ustnym (licytacji) zakończonym
wynikiem negatywnym na sprzedaż
nieruchomości
zabudowanej- Biura Spółdzielni w Oleśnicy
ul. Nadstawie 26b.28-220 Oleśnica,

działka nr 188/3, dla której SR w Busku- Zdroju prowadzi księgę
wieczystą przyjęty
uchwałą
z dnia 30-08-2019 Rady Nadzorczej Spółdzielni Rzemieślniczej w
Oleśnicy w Likwidacji.


§
1


Ogłoszenie
o rokowaniach po drugim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym
zawiera informacje o:


1)oznaczeniu
nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru
nieruchomości;


2)
powierzchnię nieruchomości;


3)
opis nieruchomości;


4)
przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania;


5)
termin zagospodarowania nieruchomości;


6)
cenę nieruchomości;


7)
cenie wywoławczej;


8)
obciążeniach nieruchomości;


9)
zobowiązaniach, których przedmiotem jest nieruchomość;


10)
możliwości, terminie i miejscu składania pisemnych zgłoszeń
udziału w rokowaniach;

11)
terminie i miejscu, w którym można zapoznać się z dodatkowymi
warunkami rokowań;

12)
terminie i miejscu przeprowadzenia rokowań;


13)
terminie, miejscu wpłaty oraz o wysokości zaliczki pobieranej
tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od
zawarcia umowy;


14)
zastrzeżeniu, że właściwemu organowi przysługuje prawo
zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.


§
2


1.
Zgłoszenia udziału w rokowaniach, składa się w zamkniętych
kopertach najpóźniej na 3 dni przed wyznaczonym terminem rokowań.


2.
Zgłoszenie powinno zawierać:


1)
imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli
zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot;


2)
datę sporządzenia zgłoszenia;


3)
oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań
i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;


4)
proponowaną cenę i sposób jej zapłaty;


5)
proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków rokowań.


3.
Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki .


4.Zaliczka
wynosi 3000 zł


5.zaliczka
przypadka na rzecz spółdzielni jeżeli osoba ustalona jak nabywca
odmawia zawarcia umowy .


§
3.


Rokowania
można przeprowadzić, chociażby wpłynęło tylko jedno zgłoszenie
spełniające warunki określone w ogłoszeniu o rokowaniach.


§
4.


1.
Rada Nadzorcza Spółdzielni powołuje komisję do przeprowadzenia
rokowań.


2.
Przewodniczący komisji przeprowadzającej rokowania otwiera
rokowania, przekazując uczestnikom rokowań informacje, o których
mowa wyżej


3.
Przy przeprowadzaniu rokowań komisja, w obecności uczestników:


1)
podaje liczbę otrzymanych zgłoszeń


2)
otwiera koperty zawierające zgłoszenia, sprawdza dane w nich
zawarte, nie ujawniając ich treści uczestnikom, oraz sprawdza
tożsamość uczestników rokowań;


3)
przyjmuje wyjaśnienia lub oświadczenia zgłoszone przez uczestników
rokowań;


4)
ogłasza, które zgłoszenia zostały zakwalifikowane do ustnej
części rokowań.


4.
Komisja przeprowadzająca rokowania odmawia udziału w ustnej części
rokowań osobom, których zgłoszenia:


1)
nie odpowiadają warunkom rokowań;


2)
zostały złożone po wyznaczonym terminie;


3)
nie zawierają danych wymienionych w § 2 lub dane te są
niekompletne oraz nie zawierają dowodu wpłaty zaliczki


4)
są nieczytelne lub budzą wątpliwości co do ich treści.


5.
Komisja przeprowadza ustną część rokowań w zakresie wszystkich
warunków koniecznych do zawarcia umowy, oraz dodatkowych propozycji
uczestników rokowań, osobno z każdą z osób zakwalifikowanych do
udziału w tej części.


6.
Dodatkowe propozycje uczestników rokowań złożone w trakcie ustnej
części rokowań nie mogą być mniej korzystne od zawartych w
pisemnym zgłoszeniu.


§
5.


1.
Po przeprowadzeniu ustnej części rokowań komisja ustala nabywcę
lub stwierdza, że nie wybiera nabywcy.


2.
W przypadku złożenia przez uczestników rokowań równorzędnych
propozycji komisja może zorganizować dodatkowe ustne rokowania z
tymi osobami.


3.
Z przeprowadzonych rokowań przewodniczący komisji sporządza
protokół.


4.
Rokowania uważa się za zamknięte z chwilą podpisania protokołu.


5.
Przewodniczący komisji zawiadamia ustnie uczestników rokowań o
wyniku rokowań bezpośrednio po ich zamknięciu.Przewodniczący RadyJózef Wójtowicz