2019-07-11 13:01:20

Opis nieruchomości

Opis nieruchomości

2019-07-11 12:25:43

Regulamin rokowań

Regulamin rokowań


pozostałe aktualności


Zobacz

Aktualności


Sprzedaż nieruchomości -budynek biura Spółdzielni

Dodano: 2019-07-11 12:04:05 Kategoria: Sprzedaż nieruchomości


 

O g ł o s z e n i eLikwidator

Spółdzielni Rzemieślniczej w Oleśnicy w Likwidacji ul. Nadstawie

26b; 28-220 Oleśnica.


OGŁASZA


I
ROKOWANIA:


Na

sprzedaż nieruchomości zabudowanej - Biuro Spółdzielni, położonej

w Oleśnicy ul. Nadstawie 26b,

działka

nr 188/3, dla której SR w Busku -Zdroju prowadzi księgę wieczystą

KI1B/00040372/7.


Działka

nr ewid. 188/3 o powierzchni 1.500,00m2.


Dane
charakterystyczne budynku:


- powierzchni
zabudowy - 153,60 m2


- powierzchnia
całkowita - 170,00 m2


- powierzchnia
użytkowa - 127,20 m2


- kubatura - 690,00
m3


Budynek
biurowy- wybudowany w 1994r.


Cena
nieruchomości : 350.000,00 zł (trzysta pięćdziesiąt tysięcy i

00/100 zł) (netto)


Cena
wywoławcza: 221.000,00 zł (dwieście dwadzieścia jeden tysięcy i

00/100 zł) (netto)


Do

ceny sprzedaży nieruchomości uzyskanej w rokowaniach zostanie


doliczony podatek VAT zgodnie

z  przepisami.


 Nieruchomość
jest wolna od obciążeń.


Termin

składania pisemnych zgłoszeń udziału w rokowaniach do

21-09-2019r.

o godz. 14:00

w siedzibie

Spółdzielni Rzemieślniczej w Oleśnicy, 28-220

Oleśnica ul. Nadstawie 26b.


Rokowania

zostaną przeprowadzone w dniu 24-09-2019r. o godzinie 12:00 w


siedzibie Spółdzielni

Rzemieślniczej w Oleśnicy w Likwidacji ul.

Nadstawie 26b; 28-220 Oleśnica.Warunkiem
udziału w rokowaniach jest:1.
Wniesienie zaliczki.2.
Złożenie na piśmie zgłoszenia udziału w rokowaniach.


Zaliczkę
w wysokości 3.000,00 zł należy wnieść

przelewem najpóźniej do dnia 21-09-2019r. na rachunek

Spółdzielni: nr 058591 0007 0160 0000 0824 0002Zaliczka
wpłacona przez uczestnika rokowań, który rokowania wygra zostanie
zaliczona na poczet ceny

nabycia nieruchomości, zaś w przypadku
odstąpienia od podpisania umowy notarialnej zaliczka ulega

przepadkowi na rzecz Spółdzielni Rzemieślniczej w Oleśnicy w

Likwidacji. Pozostałym uczestnikom

rokowań zaliczka zostanie
zwrócona po zakończeniu rokowań. Zgłoszenie
udziału w rokowaniach należy składać w zamkniętych kopertach z
napisem „Rokowania na

sprzedaż

nieruchomości zabudowanej- Biuro Spółdzielni. Nie otwierać

do dnia 24-09 2019 r. do godz. 12:00 ”


Zgłoszenie
powinno zawierać:1.
I
mię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę,
jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot.2.
D
atę sporządzenia zgłoszenia.3.
O
świadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami
rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń.4.
Proponowaną cenę i sposób jej zapłaty.5.
D
ołączoną kopię dowodu wpłaty zaliczki.6.
proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków rokowań.Spółdzielnia
zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy
nieruchomości.Warunki
rokowań zostały zamieszczone na stronie internetowej spółdzielni
i są do wglądu 
w
biurze spółdzielni


Dodatkowych

informacji udziela Likwidator Spółdzielni Rzemieślniczej w

Oleśnicy w Likwidacji, 28-220

Oleśnica ul. Nadstawie 26b tel. 41 377 40 75; 609 247 881.


www.spoldzielniaolesnica.pl


 

 20190711_101637.jpg

 

20190711_101654.jpg 

 

 20190711_101637.jpg

 

 20190711_111038.jpg