2019-07-11 13:01:20

Opis nieruchomości

Opis nieruchomości

2019-07-11 12:25:43

Regulamin rokowań

Regulamin rokowań


pozostałe aktualności


Zobacz

Rys historyczny


Początek murarskiego fachu w Oleśnicy historia przypisuje osadzeniu tu przez króla Augusta II Mocnego jeńców szwedzkich, którzy mieli za zadanie odbudowanie miasta ze zniszczeń wojennych. Historia o pojawieniu się w tym czasie murarzy w Oleśnicy nie potwierdzają dokumenty cechowe z 1705 roku wydane przez ówczesnych dziedziców Oleśnicy Lanckorońskich, gdyż te dokumenty nie wymieniają murarstwa jako rzemiosła. Potwierdzenie to obalałby również fakt, że jeszcze blisko dwieście lat po szwedzkiej pożodze zabudowa Oleśnicy za wyjątkiem kościoła była drewniana.

Biorąc powyższe pod uwagę, możemy przypuszczać, że owymi jeńcami-budowniczymi byli nie murarze, lecz cieśle, których w/w dokument wymienia.  Zauważamy, więc, że cieśle ci w miarę wypierania budownictwa drewnianego przez murowane i kurczeniu się zakresu ich działalności mogli przekwalifikować się na murarzy.
Poważnym przełomem dla oleśnickiego rzemiosła murarskiego było zakończenie II Wojny Światowej. Okolice Oleśnicy ze względu na bliskie położenie linii frontu zostały znacząco zniszczone. Konieczność odbudowy tych zniszczeń jak i nie spotykana na tak dużą skalę rozbudowa miast i przemysłu wyzwoliła ogromny popyt na rzemiosło murarskie, jakiego odmawiały im wcześniejsze okresy. Okres powojenny dał szerokie perspektywy pracy murarzom zarówno prywatnie jak i w przedsiębiorstwach państwowych.

Do II Wojny Światowej umiejętności budowlane zdobywano, pracując przez 3 lata w charakterze pracowników najemnych u murarzy prowadzących samodzielnie firmy budowlane. Większość młodych pracowników zdobywała fach murarski pracując jako pomocnicy na budowie.
Po II Wojnie Światowej zaczęto od murarzy wymagać urzędowych uprawnień budowlanych, które mogli zdobyć m in. na egzaminach w Izbie Rzemieślniczej w Kielcach.
Tam murarze oleśniccy zdobywali zarówno uprawnienia czeladnicze jak i mistrzowskie.
Z  uwagi na dużą liczbę murarzy w środowisku oleśnickim, kursy murarskie przeprowadzane były w Oleśnicy, kończące się egzaminem przeprowadzanym przez komisje z Izby Rzemieślniczej w Kielcach.

Rzemieślnicy prowadzący działalność gospodarczą przed wprowadzeniem gospodarki wolnorynkowej zobligowani byli ustawowo do przynależności bądź do cechu bądź do spółdzielni zgodnie z rodzajem prowadzonej działalności.
Prowadzący działalność usługową w przeważającej części murarską, rzemieślnicy oleśniccy należeli m in. do Spółdzielni Rzemieślniczych w Busku Zdroju, Staszowie, Sandomierzu, Pińczowie, Kielcach, Cechu Rzemiosł Różnych w Busku Zdroju. Z   wagi na rodzaj prowadzonej działalności prace realizowane były poza miejscem zamieszkania. Rzemieślnicy prowadzili prace budowlane w Kielcach, Krakowie, Tarnobrzegu, Mielcu, Katowicach, Tarnowie oraz innych miastach.

Konieczność jednoczesnego załatwiania spraw administracyjno – rozliczeniowych w jednej miejscowości, nadzorowania i kontroli realizowanych robót. w innej, a powrót do jeszcze innego miejsca zamieszkania, powodowało utrudnienia związane z dużymi odległościami, stratą czasu i zwiększeniem kosztów. To spowodowała zawiązanie się grupy inicjatywnej złożonej z mieszkańców -rzemieślników Oleśnicy, która podjęła się zadania zorganizowania w ich miejscowości Spółdzielni Rzemieślniczej.

Grupa inicjatywna – założycielska liczyła 18 rzemieślników, która 24 stycznia 1988 roku określiła kierunek działania zatwierdzając Statut Spółdzielni, wybrano Radę Spółdzielni oraz Zarząd Spółdzielni. Ustalono wysokość wpisowego i udziałów członkowskich. Podjęto również uchwałę w sprawie zrzeszenia w Izbie Rzemieślniczej w Kielcach.
W dniu 31 stycznia 1988 roku  zarząd ustanowił dwóch pełnomocników w funkcji dyrektora oraz głównego księgowego, którzy zajęli się przygotowaniem dokumentów niezbędnych do zarejestrowania i rozpoczęcia działalności spółdzielni jako podmiotu gospodarczego.

Dnia 15 lutego 1988 roku wpisem do Krajowego Rejestru Spółdzielczego, Spółdzielnia Rzemieślnicza w Oleśnicy rozpoczęła działalność gospodarczą.
Pomocą i wsparciem  służył przedstawiciel Zarządu Izby Rzemieślniczej w Kielcach uczestniczący w posiedzeniach zarządu i rady, na których rozwiązywano problemy związane z działalnością nowo powstałej spółdzielni.
Spółdzielnia Rzemieślnicza w Oleśnicy działa na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sadowego pod pozycją 0000196962, w Sądzie Rejonowym w Kielcach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego Podstawową działalnością gospodarczą spółdzielni w obecnym czasie jest wykonywanie robót ogólnobudowlanych, a w szczególności wykonywanie prac elewacyjnych w zakresie dociepleń budynków mieszkalnych, użyteczności publicznej, przemysłowych i innych, jak również prowadzi doradztwo podatkowe i rozliczenia finansowe formalno-prawne na rzecz członków spółdzielni. Prace budowlane realizowane są za pośrednictwem swoich członków mających własne podmioty gospodarcze, jak również w ramach współpracy są zlecane inny wykonawcom nie będącymi członkami spółdzielni.